Naida pilnas lūgšanas

Ko kristiešiem darīt ar naida lūgšanām Psalmos?

Jau iepriekš esam domājuši par to, kā Rakstu patiesības iedzīvināt savā lūgšanu dzīvē. Šajā īsajā rakstā mēs domāsim par naida un iznīcības lūgšanām, kas ir atrodamas Psalmos. Daudzviet Dāvids un arī citi Psalmu autori lūdz par bezdievju iznīcināšanu un pauž lielu naidu pret tiem, kuri noraida Dievu. Kā mums, kristiešiem, lūgt šīs lūgšanas? Vai mums tās noraidīt? Ir svarīgi saprast, ka šīs pārdomas nav tikai intelektuāls treniņš. Runa ir par kaut ko daudz vairāk.

Ja mēs pareizi saprotam šīs naida un iznīcības lūgšanas, tad mēs arī iepazīstam Dievu. Ja mēs šīs lūgšanas sākam noraidīt, ignorēt, tad mums izpaliek fundamentāla saprašana par Dieva raksturu un darbu.

  

Brīnišķīgais 139.Psalms un naida lūgšanas

Vērsīsim mūsu uzmanību uz 139.Psalmu un mēģināsim ieraudzīt to, cik radikāls ir Dāvida naids šajā šķietami skaistajā un jaukajā Psalmā. Skaidrības labad ir jānorāda, ka šis Psalms ir tikai viens no uzskatāmiem piemēriem naida un iznīcības lūgšanām. Dāvids šajā rakstā lūdz par ļaundaru nāvi un viņš nīst viņus kā Dieva naidniekus. (139:19; 21 – 22) Klaivs Steipls Luiss ir vispārīgi norādījis, ka šīs lūgšanas ir patiesas, bet pēc būtības nepareizas. Cienītais vecās Derības pētnieks un svētīgs autors Dereks Kidners iesaka uzlūkot šīs lūgšanas garīgā veidā. Proti, kristiešiem šis naids un šīs iznīcinošās lūgšanas ir jāattiecina uz ļaunajiem, garīgajiem spēkiem, uz velnu un dēmoniem. Vai šiem vīriem ir taisnība?

Mana pārliecība ir tāda, ka abiem minētajiem autoriem dotajā jautājumā nav taisnība. Dāvida naids ir Dievam tīkams un tas ir vērsts uz cilvēkiem. Cits jautājums, protams, ir, kā kristiešiem lūgt šīs lūgšanas. Izvērsīsim šo jautājumu sekojošā veidā. Pirmkārt, Dāvida lūgšana par bezdievju nokaušanu tiks atbildēta tiesas dienā. Kad Jēzus otrreiz nāks uz šo pasauli, tad cilvēki ārpus Draudzes tiks pazudināti. Tas nozīmē to, ka Dāvida lūgšana par ļaundaru nokaušanu ir pareiza un laba Dieva acīs. Tas notiks, jo Dievs ir taisnīgs un Viņš tiks galā ar pretestību. Otrkārt, domājot par Dāvida pausto naidu pret ļaundariem, mums ir jāņem vērā Bībeles stāsta konteksts. Dāvids pazina Dieva žēlastību, bet ne tādā pakāpē, kā Dieva bērni to pazīst Kristū. Tātad no šī mēs varam secināt, ka viņa naidīgā lūgšana pati par sevi nav slikta. Kristus samierinošais darbs iespaido šo naidu un paņem to prom. Līdz Jēzus otrai atnākšanai ir samierināšanās laiks. Tagad Dieva naidniekiem ir iespēja samierināties ar Radītāju un naids tiks izpausts Tiesas Dienā.

Naida lūgšanas un Dieva raksturs

Dāvids cildina un apbrīno Dievu. Un tāpēc viņš nevar mierīgi noskaitīties uz to, ka šajā pasaulē ir ļaudis, kas nīst, aprunā viņa suverēno Dievu.

  


Ir būtiski pamanīt to, ka Dāvida lūgumi par bezdievju nokaušanu un nīšanu ir pamatoti Dieva raksturā. Padomājiet par kontekstu, proti, šī Psalma 15. – 19.pantu. Dievs zina visu pār Dāvidu un Saviem ļaudīm. Dievs ir tuvu Savai tautai. Dāvids cildina un apbrīno Dievu. Un tāpēc, ka viņam ir šāda attieksme, viņš ieņem noteiktu pozīciju. Viņš nevar mierīgi noskaitīties uz to, ka šajā pasaulē ir ļaudis, kas nīst, aprunā viņa suverēno Dievu. Dāvids pat iet vēl tālāk. Viņš padara Dieva ienaidniekus par saviem ienaidniekiem. Palūkojoties uz cilvēku dzīvi, mēs varam ieraudzīt zināmas līdzības. Nereti tie, kuri dara pāri mūsu tuvajiem, mīļotajiem vai draugiem kļūst arī par mūsu ienaidniekiem, citiem vārdiem sakot, mēs sākam lolot pret viņiem zināmas negācijas.

Naida lūgšanas Psalmos un mūsu lūgšanu dzīve

Bez Kristus mums pienāktos naids un iznīcība par ko Dāvids šeit tik karsti lūdz.

  

Noslēgumā padomāsim par to, kā ieraudzītās patiesības ietekmē mūsu lūgšanu dzīvi. Kā gan mums lūgt šo Dāvida psalmu? Pirmkārt, slavēsim Kristu Jēzu un Dievu par to, ka Viņā esam samierināti ar Dievu. Mēs kādreiz visi bijām naidā ar Dievu, taču Kristus mira pār mums, lai mēs tiktu glābti no iznīcības. (Romiešiem 5:10 – 11) Dieva naidnieki ir ne tikai tie, kas radikāli nododas ļaunumam. Dieva naidnieks ir arī tas, kurš nelietīgi valkā Dieva vārdu, kas runā ļaunu par Dievu. Mēs visi kādreiz bijām tādi, bet Kristus mūs ir glābis no šīs iznīcības. Vai tas nepiepilda jūsu sirdis ar prieku un pateicību? Padomājiet, bez Kristus mums pienāktos naids un iznīcība par ko Dāvids šeit tik karsti lūdz.

Otrkārt, lūgsim, lai Dievs mums palīdz atcerēties to, ka bez Kristus cilvēki ir Viņa naidnieki. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas cenšas veidot tolerantu vidi un, kur dotais izteikums var pat tikt nodēvēts par naida runu. Mēs kā kristieši varam sākt pieņemt šādus domāšanas veidu. Mēs varam sākt lūkoties uz mūsu tuviniekiem un draugiem un nodomāt pie sevis: “Nav jau labi, ka viņiem nav Kristus. Bet nav jau tā, ka Dievs viņus ienīst, ka Viņam būtu karstas dusmas uz maniem kolēģiem un draugiem.” 139.Psalms parāda to, ka Dievam un Viņa svaidītajam Valdniekiem ir ienaidnieki, kuri pelna iznīcību un dievišķu naidu.

Nav neviena neitrāla cilvēka Dieva priekšā. Cilvēks ir vai nu Dieva Ķēniņa pavalstnieks, vai arī naidnieks.

  

Lūgsim, lai mēs nekad šo patiesību neaizmirstu. Lūgsim, lai Kristus mums palīdz ik dienas atzīt to, ka nav neviena neitrāla cilvēka Dieva priekšā. Cilvēks ir vai nu Dieva Ķēniņa pavalstnieks, vai arī naidnieks. Dievs īsteno Savu glābšanas darbu caur draudzi visspēcīgāk tad, ka tā apzinās un pieturas pie šīs mācības. Mēs nelūgsim par citu pestīšanu, ja nebūsim pārliecināti par to, ka ļaudis ir naidīgi Dievam. Lai šie nākamie vārdi kalpo kā noderīgs epilogs. Izlasiet Psalmu 139:23 – 24. Šeit Dāvids skaidri parāda, ka pat Dieva ļaudis nav imūni no ļaundarības. Tāpēc visām šīm lūgšanām vēl varam pievienot klāt to, lai Dievs mūs pārbauda, un pārmeklē. Lai Kungs izzina mūsu iespējamo novirzīšanos un noliek atpakaļ uz Sava ceļa.


Citi raksti par lūgšanu.

Foto: Henry Hustava no Unsplash

Categories: RakstiTags: , , , , , , , , , , , , , ,