Draudzes vērtības

Dieva gods: Visa radība pieder Dievam. Dievs radīja šo pasauli savam godam un tieši tāpat viņš savam godam radīs jaunu pasauli, kurā visa radība nevainojamā svētumā pielūgs viņu mūžīgi. Dieva godam ir jābūt par draudzes prioritāti. Draudzei ir jāilgojas pēc tā, pēc kā ilgojas Dievs; draudzei ir jādomā tās pašas domas, kas ir Dievam; draudzei it visā ir jāseko Dieva atklātajai gribai.

Vēstures Jēzus Kristus: Kristus ir draudzes galva un stūrakmens, vienīgais ceļš pie Dieva un visu Kungs. Kristus ir Dieva izredzētais valdnieks, kura miera un taisnības valstība nekad nebeigsies. Kristus mīl savu draudzi, un draudzei visās lietās ir jāpakļaujas vienīgi viņam.

Dieva vārds: Dievs strādā, kad viņa Vārds tiek pasludināts. Dieva vārds „nekad neatgriežas atpakaļ, vispirms neizdarījis savu darbu” – stiprinot un ceļot draudzi, pārliecinot grēciniekus, notiesājot stūrgalvīgos. Dieva Vārds ir ticības un dzīves mēraukla, kas Dieva ļaudīm ir dota dzīvei šajā pasaulē.  

Dieva ļaudis: Draudze ieņem ļoti svarīgu vietu Dieva mūžīgajā plānā. Tā ir Dieva jaunradītā kopiena, kuru viņš ir izredzējis pirms pasaules sākumiem, audzējis un veidojis laikam ejot, un kādu dienu darīs pilnīgi svētu un nevainojamu mūžīgām attiecībām ar sevi jaunajā radībā. Draudzes celšana ir Dieva prioritāte šajā pasaulē, tāpēc tai ir jābūt arī mūsu prioritātei.

Evaņģelizācija: Glābējs Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un nāktu pie patiesības atzīšanas. Dievs ir izvēlējies savus ļaudis, lai šo patiesību darītu zināmu zudušajai pasaulei. Evaņģelizācijai galvenokārt ir jānotiek caur attiecībām ar mūsu līdzcilvēkiem. Tāpat evaņģelizācijai jānotiek draudzei, kā ģimenei, organizējot īpašus evaņģelizācijas pasākumus.

Misija: Mēs vēlamies būt draudze, kas veido jaunas draudzes, kas sevī kultivē iepriekš minētās vērtības. Tāpat mēs vēlamies sadarboties ar citām draudzēm, lai kopīgiem spēkiem gatavotu patiesības Vārda mācītājus (sludinātājus, Bībeles studiju vadītājus, utt.).