Bībeles studijas

Bībeles studijas mājas grupās

Mateja evaņģēlijs (otrdienās no plkst. 19:00-21:00)

Kristiešiem ir nepieciešama citu kristiešu sadraudzība, kurā mēs viens otru ceļam, iedrošinām, skubinām un pamācām. Nākot kopā uz Bībeles studiju grupām, mūsu mērķis ir darīt tieši to. Un mēs to darām, kopā studējot Dieva Vārdu. Dievs ir paredzējis, ka mēs regulāri pavadīsim laiku Viņa Vārdā, tādējādi pieaugot savā izpratnē par Dievu, Kungu Jēzu Kristu, mūsu attiecībām ar Viņu un dzīvi šajā pasaulē.

Šajā gadā mūsu draudzes mājas grupās tiek studēts Mateja evaņģēlijs.

Lai arī visu četru evaņģēliju centrā ir Kristus persona un Viņa darbs, tomēr katrs evaņģēlists uz Jēzus identitāti raugās no nedaudz cita leņķa, tādējādi mēs kā lasītāji iegūstam brīnišķīgi bagātīgu un harmonisku liecību par Jēzus dzīvi, darbu, mācību un nozīmīgumu.

Matejs savā evaņģēlijā lielāko uzmanību pievērš Jēzum, kā apsolītajam Valdniekam, kurš ar savu nākšanu atnes Debesu valstību.

Šajā evaņģēlijā mēs ieraugām to, kā Jēzus piepilda Vecās Derības apsolījumus. Mēs uzzinām to, kādā veidā Valdnieks dāvā glābšanu saviem ļaudīm; kā izskatīsies Viņa Valstība; kas tiek sagaidīts no Viņa Valstības pilsoņiem, utt.

Kristus nav nācis pie vienas konkrētas tautas – Viņš ir visas pasaules Valdnieks. Un Viņš ir nācis, lai savā Valstībā ievestu cilvēkus no visām tautām.

Vienlaikus ieiešana Dieva Valstībā ir caur šaurajiem vārtiem. Ieiešana ir caur Jēzus personu un ticības paklausību Viņa vārdiem.

Tās ir ārkārtīgi svarīgas lietas, un tāpēc ir labi, ka varam veltīt laiku, lai nedēļu pēc nedēļas pilnveidotu savu izpratni.

Sīkāka info: info@reformati.lv

Vīru pusdienlaika Bībeles studija

Jāņa Atklāsmes grāmata (trešdienās no plkst. 12:00-13:00)

Mēs ļoti vēlamies redzēt to, kā visa draudze kopā pieaug atziņā un mīlestībā uz Kristu. Vienlaicīgi mēs apzināmies to, ka mūsu darba nedēļas ritms vai dzīves sezona var būt atšķirīgi. Pusdienlaika Bībeles studija vīriem ir izveidota tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ netiek uz Bībeles studijas mazajām grupām.

Tanī pat laikā pusdienlaika Bībeles studija ir atvērta ikvienam vīram, kurš trešdienas pusdienlaikā ir kaut kur tuvumā, un labprāt pavadītu šo laiku saturīgi.

Kā izskatās pusdienlaika Bībeles studija? Dalībnieki sanāk uz īsām pusdienām (līdzpaņemtām) un kafiju, kurai seko Bībeles studija Mateja evaņģēlijā.

Būsi mīļi gaidīts uz vīru Bībeles studiju trešdienā, Mārupes ielā 14. Sīkāka info: martins@reformati.lv