Dievs un COVID-19 vīruss

Vai esošā pandēmija ir Dieva sods sabiedrībai vai arī pārmācībai Draudzei?

Pasaule pēdējās nedēļās ir piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas. Cilvēku pārvietošanās ir mazinājusies, publiskā dzīve ir apstājusies, un ielas ir palikušas tukšas. Ļaudis baidās par iespējamo darba zaudējumu, par to, kā tikt galā ar dažādiem ikmēneša maksājumiem, kā uzturēt ģimenes un, protams, arī cilvēki uztraucās par savu dzīvību. Neviens īsti nezina, kad esošā vīrusa pandēmija beigsies un kādas būs tālejošās sekas. Šajā situācija ir iesaistīti visi, arī ticīgi ļaudis. Draudzēm ir jāmeklē un jāizmanto dažādi tiešsaistes risinājumi, lai noturētu dievkalpojumus un dažādas sapulces. Šis ir interesants laiks un kristīgi ļaudis atšķirīgos veidos raugās uz esošo situāciju.

Kādi uzskata, ka vīrusa pandēmija nav jāuzlūko kā Dieva sods. Kādi, savukārt, šajā slimības uzplaiksnījumā saskata pēdējo laiku zīmes. Vēl citi norāda uz to, ka Dievs pārmāca izvirtušo sabiedrību. Tad ir ticīgie, kuri apgalvo, ka Dievs cenšas atmodināt garīgi aizmigušo Draudzi Eiropā. Kā mēs noprotam, tad kristiešu vidē kaut kādā ziņā nav vienprātības par notiekošā uztveri un interpretāciju.

Kāds tad ir tas kopsaucējs jeb citiem vārdiem, kā Dievs vēlas, lai mēs raudzītos uz šī brīža pandēmiju? Vai tiešām ir tā, ka slimības izplatīšanās nav Dieva sods? Vai tik tiešām ir tā, ka caur šiem notikumiem Dievs disciplinē Draudzi vai pārmāca sabiedrību par tās morālo pagrimumu? Vai varbūt, ka Dievam ir vienalga par to, kas šobrīd notiek un galu galā visas šīs runas ir tikai tādi niecīgi cilvēciski spriedelējumi?

COVID 19 pandēmija ir daļa no Dieva mūžīgā nodoma

Dotā vīrusa izplatība un radīta krīze ir daļa no Dieva plāna šai pasaulei.

  

Sāksim ar to, ka dotā vīrusa izplatība un radīta krīze ir daļa no Dieva plāna šai pasaulei. Dievs ir licis šai slimībai nākt pār pasauli. Galējā izteiksmē Dievs stāv aiz šīs krīzes. Efeziešiem 1:11 apustulis Pāvils saka sekojošo: “Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc Savas gribas lēmuma.” Pāvils šeit runā par to, kā ļaudis no jūdu tautas kļuva par kristiešiem. Tas notika tāpēc, ka Dievs viņus pēc iepriekšējā nodoma bija izredzējis Jēzū Kristū. Un, tad apustulis piemitina, ka Dievs visas lietas dara pēc Savas gribas lēmuma jeb citiem vārdiem sakot – Dievs visu kārto saskaņā ar Savu mūžīgo plānu Kristū. Par šo plānu Pāvils runā Efeziešiem 1:9-10, proti, laiku galā visu apvienot zem Kristus valdīšanas. Dievs turpina palikt labs, taču mēs nezinām kā tieši esošā pandēmija iederas Viņa plānā. Zināms vien tas, ka šīs grūtības ir daļa no Viņa nodoma. Ko nu mums tagad ar šo darīt? Klusībā pieņemt vai uztvert to, kā Dieva sodu un pārmācību?

COVID 19 pandēmija ir daļa no dzīves kritušajā pasaulē

Dažāda veida grūtības, krīzes un masveida slimības ir daļa no dzīves šajā kritušajā pasaulē.

  

Rakstu atbilde uz minēto jautājuma ir noliedzoša. Esošie notikumu nav nedz tiešs Dieva sods, nedz arī īpaša pārmācība Draudzei. Lai saprastu dotā uzstādījuma būtību mums ir nepieciešams atgriezties pie jau pieminētā apustuļa Pāvila. Pāvils labi saprata, ka dažāda veida grūtības, krīzes un masveida slimības ir daļa no dzīves šajā kritušajā pasaulē. Pievērsīsim uzmanību vēstulei romiešiem 8.nodaļai 20.pantam. Tur Pāvils apgalvo sekojošo: “Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet gan pēc tās Pakļāvēja gribas, un tai ir cerība.” Pāvils šeit atgādina kādu būtisku patiesību par šo pasauli. Kad pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, grēkoja, tad Dievs par sodu nolādēja viņu attiecības ar Radītāju, vienam ar otru un arī visas norises pasaulē. Cilvēku nepaklausība salauza attiecības ar Radītāju, ar citiem un tā iespaidā pasaule arī tika deformēta. Kopš grēkā krišanas pasaulē ir ienākušas slimības, dabas katastrofas un daudz citu lietu, kas kaitē dzīvei. Dievs ir Rakstu vietā minētais Pakļāvējs, kurš ir nodevis pasauli nīcībai. Pāvils gan skaidri norāda, ka radībai ir cerība. Proti, kādu dienu Jēzus iznīcinās veco pasauli un nodibinās jaunu Zemi un Debesi, kas būs pilnīga, brīva no slimībām, nāves un visa sliktā, kas ir šeit virs zemes. Bet līdz tā Diena nāk, pasaulē būs bēdas, slimības, nāve un valdīs nīcība.

Arī Kungs Jēzus Savā mācībā evaņģēlijos ir skāris doto tematu. Marka evaņģēlijā 13.nodaļā no 7. līdz 10. pantam Kristus skaidri norāda uz to, kas sagaida Viņa mācekļus nākotnē. Kungs māca, ka pasaulē būs kari, nemieri, dabas stihijas, bads un vajāšanas. Viņš gan šeit nemin slimības kā tādas, taču galvenā doma ir skaidra. Jēzus sekotāji dzīvos nemierīgā un nestabilā, vienā vārdā sakot, kritušā pasaulē. Kā šī skaidrā Bībeles mācība iespaido mūsu skatījumu uz esošo stāvokli?

Šie vārdi ienes skaidrību un liek mums paraudzīties uz šo situāciju adekvāti. Dotā vīrusa izplatīšanās un radītas sekas ir nepatīkamas un sāpīgas. Bet, diemžēl, tā ir daļa no dzīves šajā sabrukušajā un iznīcībai lemtajā pasaulē. No vienas puses ar mums nenotiek nekas neparasts, jo cilvēku grēkā krišana un tam sekojošais Dieva lāsts ir nostādījis pasauli šādā stāvoklī. Tas, protams, nepadara šo situāciju vieglāku. Tajā pašā laikā šīs atziņas attur mūsu prātus no nevajadzīgu un nepatiesu ideju formēšanas. Kaut kādā ziņā Bībelei ticošus kristiešus notiekošajam nevajadzētu pārsteigt. Pandēmija ir nepatīkama un ienes visāda veida izaicinājumus, bet plašākā skatījumā tas nav nekas ārkārtējs. Mums ir jāpateicas par to, ka Dievs pēdējos gadus zināmu pasaules daļu ir sargājis no dažādām krīzēm. Tā ir Radītāja labvēlība, ka kādu laiku Viņš mūs tā ir uzturējis, ka esam varējuši netraucēti dzīvot.

Dotā vīrusa izplatīšanās nav veids, kurā Dievs pārmāca Draudzi

Ko, savukārt, lai atbildam tiem, kuri uzskata, ka esošie notikumi pauž Dieva pārmācību draudzei? Jāatzīst to, ka draudze Eiropā tik tiešām vairāku desmitgažu laikā kļuvusi pasaulīga. Ticīgie aizvien sliktāk pazīst Jēzu un mīlestība draudzēs iet mazumā. Vai varētu tomēr būt tā, ka Dievs lieto šos apstākļus, lai kaut ko pavēstītu Draudzei? Minētais uzstādījums kaut kādā ziņā ir ļoti Bībelisks. Vecajā Derībā pravieša Hagaja grāmatā mēs lasām par sausumu un ražas trūkumu Izraēla zemē. Par iemeslu pravietis min to, ka Dieva tauta bija pametusi Tempļa celtniecību un tā vietā pievērsusies savu namu celšanai (Hagaja 1:1-11). Dievs caur pravieti norāj Savus ļaudis, norādot uz to, ka grūtie apstākļi ir pārmācība. Izraēlam bija jāmācas, ka viņi bija nonākuši grūtības savas nevīžīgās attieksmes dēļ pret Dieva pielūgsmi. Te nu mēs redzam, ka Dievs lieto apstākļus, lai pārmācītu Savu tautu. Jaunajā Derībā minētais princips atkārtojas. 1.Korintiešu vēstulē 11.nodaļā no 27. līdz 34. pantam Pāvils runā par Dieva pārmācību Korintas draudzei. Šie ticīgie sāka izturēties necienīgi pret Vakarēdienu. Rezultātā Kungs pārmācīja viņus ar letāliem un smagiem slimību gadījumiem (1.Kor 11:29-30). Caur šo mēs mācamies, ka Jēzum ir vara lietot slimības, lai audzinātu Savu noklīdušo Ganāmpulku.

Korona vīruss neietilpst draudzes pārmācības kategorijā, jo tas ir nācis pār visu pasauli, nevis konkrēti par kristiešiem.

  

Atgriezīsimies pie mums aktuālā jautājuma. Vai COVID-19 izplatība pasaulē ir daļa no pārmācības rīkstes, kas ir Jēzus rokās? Minētās Rakstu vietas parāda, ka esošā situācija nebūtu jāuzlūko kā šāda pārmācība. COVID-19 ir nācis pār visu pasauli, gan par ticīgiem, gan par Kristum neticīgiem ļaudīm. Hagaja grāmatā un pirmajā vēstulē Korintiešiem runa ir par dažāda veida grūtībām un triecieniem, kas skar tieši Dieva ļaudis nevis cilvēkus vispārīgi. Hagaja laikā cieta Izraēla tauta un Pāvila laikā smagas veselības problēmas piedzīvoja Korintas kristieši. Viņiem tik tiešām bija jāatgriežas no noteiktiem grēkiem, un Dievs lietoja slimības un apstākļus, lai to panāktu. Mūsdienās arī var būt šādi pavērsieni draudzes dzīvē. Dievs var sist Savu draudzi ar kādiem pārbaudījumiem un nelaimēm, lai tā pievērstos Viņam un Viņa glābjošajam Vārdam! Korona vīruss neietilpst šajā kategorijā, jo tas ir nācis pār visu pasauli, nevis konkrēti par kristiešiem.

Draudze, esi uzticama savam aicinājumam arī šajā laikā!

Ko nu beigās sacīsim par visu šo? Ar kādām domām, tad mums dzīvot? Skaidrs ir tas, ka mēs kā valsts, pasaule un draudžu locekļi esam grūtā situācijā. Mēs esam neziņas priekšā, mūs nomoka karantīna un ietvertie pasākumi. Viegli nav un nebūs. Taču reizē atcerēsimies to, ka Dievs Kristū Jēzū visas šīs lietas pārvalda un kontrolē. Mēs nezinām visas likumsakarības, bet visgudrais Dievs valda ar Savu nodomu Jēzū Kristū. Esošais stāvoklis ir daļa no dzīves pasaulē, kas ir pakļauta iznīcības lāstam. Nekas ārkārtējs galējā izteiksmē ar mums nenotiek.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem kristiešiem šajā laikā ir dievbijīgā veidā pieņemt un sadzīvot ar notiekošo. Būt mierā ar to, kur Jēzus mūs noliek, un cerēt uz Viņa rūpēm par Draudzi arī šajā laikā.
  

Kristus neatstās Savu ganāmo pulku, par kuru Viņš tik dārgi ir maksājis! Skumsim ar tiem, kuri skumst un būsim iejūtīgi pret visiem. Mācīsimies savu cerību nelikt uz šo nedrošo pasauli, bet gan uz nesatricināmo Debesu Valstību! Nedomāsim par COVID-19 izplatību kā īpašu Dieva sodu cilvēcei vai pārmācību draudzei.

Visa pasaule ir pārņemta ar vīrusa izplatību un to, kā to apkarot. Kristus sekotājiem šajā ziņā ir jāizceļas.

  

 

Lai Kungs dod mums īstenu sirds prāta skaidrību un patiesu mieru šajā laikā. Lai šī prāta skaidrība izpaužas tajā, kā mēs dzīvojam. Visa pasaule ir pārņemta ar vīrusa izplatību un to, kā to apkarot. Kristus sekotājiem šajā ziņā ir jāizceļas. Tieksimies pēc dievbijības, mācekļu savstarpējās mīlestības un Jēzus vārda pasludināšanas. Dažādi slimību uzplaiksnījumi var apgrūtināt mūsu sadzīvi, bet tie neatceļ un neapstādina Dieva glābjošo darbu. Kungs turpina celt Draudzi ar Kristus patiesību Gara spēkā visos laikos un apstākļos. Lai Dievs palīdz, ka šis darbs turpina īstenoties caur mums!


Foto: Anshu A no Unsplash.

Categories: RakstiTags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,